Gemeente Zwolle

Budget voor stadsbrede, maatschappelijke initiatieven
Om vernieuwende initiatieven te stimuleren en te ondersteunen, kun je als initiatiefnemer ook een beroep doen op het budget Initiatiefrijk Zwolle. Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • Het initiatief op sociaal, economisch en/of fysiek gebied is vernieuwend en past binnen de gemeentelijke ambities voor een duurzame groei van Zwolle, met name:  een verduurzaming van de energievoorziening, versterking van de circulaire economie, versterking van de sociale, inclusieve Zwolse samenleving en de verandering naar ‘een slimme stad’ (transformatie naar een digitale stad).
 • Het initiatief levert rendement op voor een (groot) deel van de stad.
 • Het initiatief kan verdere ontwikkelingen in de stad aanjagen.
 • Het initiatief is binnen een jaar uitvoerbaar.
 • De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt in principe maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer minimaal de helft van de kosten voor zijn/haar rekening neemt. Het college kan gelet op het belang van een initiatief voorstellen doen om van dit percentage af te wijken.
 • Het betreft ook investeringsprojecten die met co-financiering van mede overheden of derden gerealiseerd kunnen worden en passen binnen de ambities van Zwolle.
 • De gemeentelijke bijdrage is maximaal 15.000 euro.
 • Aan de toezegging van een stimuleringsbijdrage kunnen geen rechten op een structurele bijdrage ontleend worden.

Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar: initiatiefrijk@zwolle.nl.

Premie voor buurtinitiatieven
Als wijkbewoner weet je als geen ander hoe jouw wijk mooier, gezelliger en veiliger kan worden. Daarom stimuleert bewoners de gemeente met een financiële bijdrage om zelf initiatieven te ontplooien die de straat of buurt een opkikker geven. Denk bijvoorbeeld aan sociale initiatieven als het organiseren van een muziek-swingavond met muzikanten uit de wijk of het opfleuren van de straat met meer bloemen en planten. Meer ideeën voor wijk- en buurtinitiatieven vind je op www.zwolle.nl/doemee

Voor deze intiatieven gelden de volgende criteria:

 •     Je neemt samen met uw buurtgenoten het initiatief (al dan niet samen met in de wijk werkzame instellingen)
 •     Er bestaat draagvlak voor het initiatief in de buurt of straat
 •     Je levert zelf ook een bijdrage door uw handen uit de mouwen te steken, middelen beschikbaar te stellen of op een andere manier
 •     Je probeert zo mogelijk een bijdrage te krijgen van derden door fondsenwerving en dergelijke
 •     Het gaat om kleinschalige bijdrage vanuit de gemeente met een maximum van € 1000,-
 •     Het initiatief vraagt om een eenmalige bijdrage. De gemeente blijft uw initiatief niet ieder jaar opnieuw financieel ondersteunen
 •     Het initiatief heeft niet tot gevolg dat er een structurele (financiële) bijdrage nodig is van de kant van de gemeente.

Meer informatie over de premie voor buurtinitiatieven vind je hier.